1. @@
  2. type T;
  3. T[] E;
  4. @@
  5. - (sizeof(E)/sizeof(T))
  6. + ARRAY_SIZE(E)prev 0/0 next